Jdi na obsah Jdi na menu

Vnitřní směrnice o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole

Mateřská škola Hostinné, Tyršovy sady 676, 543 71 Hostinné

Příspěvková organizace

IČO 750 166 72

Č.j.: 1/2017

 

Spisový znak: 4.6.18

Skartační znak a lhůta: S5

Datum: 2.1.2017

Účinnost od: 2.1.2017

 

Vnitřní směrnice o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole

1.Předmět úpravy

1.1.Ustanovení této směrnice vymezuje stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole.

1.2.Směrnice upravuje úplatu za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole v souladu s ustanovením § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

1.3.Podle § 123 školského zákona stanovuje výši úplaty ředitelka. Podmínky, splatnost úplaty, možnosti snížení úplaty či osvobození od úplaty a nejvyšší možnou výši úplaty upravuje § 6 vyhlášky o předškolním vzdělávání č. 14/2005 Sb.

2.Plátci úplaty

2.1.Úplatu za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole hradí zákonný zástupce.

3.Výše a splatnost úplaty

3.1.Úplatu za celodenní provoz lze stanovit maximálně do výše 50 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů na dítě v mateřské škole v uplynulém kalendářním roce s výjimkou finančních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu.

3.2.Úplata se pro příslušný školní rok stanoví pro všechny děti v tomtéž druhu provozu mateřské školy ve stejné měsíční výši.

3.3.V případě omezení nebo přerušení provozu mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, bude stanovena výše úplaty poměrně k plné výši úplaty.

3.4.V době přerušení provozu mateřské školy v době letních prázdnin, bude úplata za předškolní vzdělávání prominuta.

3.5.Pro dítě, které se v souladu s § 34 odst. 9 školského zákona nezapočítává do počtu dětí v mateřské škole pro účely posouzení souladu s nejvyšším povoleným počtem dětí zapsaným v rejstříku škol a školských zařízení, stanoví výši úplaty ředitelka mateřské školy, nejvýše však ve výši odpovídající 2/3 výše úplaty v příslušném provozu.

3.6.Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně. Vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

3.7.Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná nejpozději do patnáctého dne stávajícího kalendářního měsíce.

3.8.V případě absence dítěte v mateřské škole se úplata nevrací.

3.9.Ředitel/ka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.

3.10.Plátce uhradí úplatu bezhotovostním převodem na určený účet nebo lze úplatu uhradit v pokladně mateřské školy

4.Snížení nebo prominutí úplaty

4.1.Osvobozen od úplaty je

  • zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,
  • zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči,
  • rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo
  • fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče,

pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.

4.2.Zákonný zástupce musí o snížení nebo prominutí úplaty požádat sám na formuláři mateřské školy. Ředitelka školy rozhoduje na základě této písemné žádosti.

5.Stanovení výše úplaty na období jednoho měsíce

5.1.Na období měsíce stanovuje ředitelka mateřské školy výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole ve výši 300,- Kč.

5.2.Zákonnému zástupci dítěte, které nedocházelo do mateřské školy během letních prázdnin ani jeden den, v měsíci červenec nebo srpen, stanovuje ředitelka mateřské školy výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole ve výši 0,- Kč.

6.Účinnost

6.1. Účinnosti tato směrnice nabývá dnem

 

 

 

V Hostinném, dne 2.1.2017

 

                                                                                                            .........................................

                                                                                                               ředitelka MŠ Hostinné