Jdi na obsah Jdi na menu

Školní řád

5. 7. 2016

Mateřská škola Hostinné

Školní řád mateřské školy  

Č.j.:

Účinnost od: 1.9.2016

Spisový znak: 2.1.5.

Skartační řád:

 

 

Školní řád je vydán v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“) a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“).

 

1. Všichni zaměstnanci MŠ spolupracují s rodiči s cílem rozvíjet a organizovat

    činnost ve prospěch dětí a prohloubení vzájemného výchovného působení

    rodiny a MŠ.

 

2. Práva zákonných zástupců

 • Rodiče mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí.
 • Rodiče mohou kdykoli hovořit s učitelkami na třídách, je-li zajištěna bezpečnost dětí, delší rozhovor s učitelkou si mohou dohodnout v době, kdy není u dětí.
 • Osobní jednání s ředitelkou mateřské školy je možné denně po předchozí domluvě v době od 10:00 hodin do 11:30 hodin, nebo jinak po předchozí domluvě.
 • Rodiče mohou požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu mateřské školy.
 • Rodiče mají nárok na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení.
 • Přivítáme jakýkoliv způsob spolupráce s rodiči, nápady, návrhy, připomínky i kritiku. Po domluvě možno řešit adaptační pobyt dítěte v MŠ.

3.  Povinnosti zákonných zástupců

 • Předat dítě osobně učitelce, která teprve potom za něj přebírá odpovědnost.
 • Rodiče dětem zajistí potřebné vybavení pro pobyt za každého počasí.
 • K vyzvedávání dítěte písemně pověřit jinou osobu) formuláře u učitelek nebo ředitelky MŠ) ; bez písemného pověření nevydají učitelky dítě nikomu jinému, než jeho zákonnému zástupci.
 • Rodiče jsou povinni na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek, týkajících se vzdělávání či výchovných problémů dítěte.
 • Jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích, infekčních onemocněních, nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělání, či ohrozit zdraví ostatních dětí.
 • Bez zbytečného odkladu převzít své dítě v případě, že jsou ze strany mateřské školy informováni o jeho zdravotních obtížích.
 • V případě náhlého onemocnění či nepřítomnosti omluvit telefonicky, či osobně, nejpozději do druhého dne.
 • Rodiče jsou povinni oznamovat škole změny údajů do školní matriky (evidence dětí).
 • Rodiče jsou povinni řádně a v řádném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání (pokud ředitelka nerozhodla o osvobození či prominutí úplaty) a stravné.
 • Dodržovat předpisy stanovené ředitelkou školy.
 • Nesou odpovědnost za to, že jejich dítě nenosí do mateřské školy nebezpečné předměty.
 • Dodržovat při vzájemném styku se zaměstnanci MŠ a ostatními zákonnými zástupci pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti.
 • V případě poškozování majetku školy dítětem mají rodiče povinnost projednat s ředitelkou školy opravu či náhradu škody.
 • Pokud bude rodič porušovat školní řád závažným způsobem, např. opakovaně narušovat provoz mateřské školy (pozdě vyzvedávat dítě z mateřské školy po ukončení provozu), může ředitelka ukončit docházku dítěte do mateřské školy.

 

4. Práva dětí

 • Dítě má právo na vzdělání a výchovu směřující k rozvoji všech jeho schopností a dovedností.
 • Na možnost určit si délku spánku, zvolit si z nabízených činností.
 • Na účast ve hře odpovídající jeho věku.
 • Být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí).
 • Na emočně kladné prostředí.
 • Být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodné jednání a žít svým vlastním způsobem).
 • Užívat vlastní kulturu, jazyk i náboženství.

 

5. Povinnosti dětí

 • Dodržovat pravidla slušného chování.
 • Dodržovat hygienické zásady.
 • Řídit seč pokyny zaměstnanců mateřské školy.
 • Dodržovat bezpečnostní zásady během celého pobytu v MŠ i mimo ní.
 • Záměrně neničit vybavení MŠ a cizí věci.

 

6. Stravování v mateřské škole

 • Otázky týkající se stravování projednává rodič s vedoucí stravování na jednotlivých MŠ. Podrobnosti o školním stravování jsou upraveny ve vnitřním řádu školní jídelny.
 • Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka, po dohodě s rodiči způsob a rozsah stravování dítěte.
 • Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole stravovalo vždy.
 • Mateřská škola zajišťuje pro děti svačinu a přesnídávku, oběd je dovážen z jídelny Gymnázia a SOŠ Hostinné.
 • Dítě, které po nemoci, nebo jiné nepřítomnosti přichází do mateřské školy, musí být předem přihlášeno ke stravování - nejpozději do 7,00 hodiny ranní.

          Dítě bez přihlášené stravy nemůže být k pobytu do mateřské školy přijato.

          Stejný postup je při jakékoliv následující nepřítomnosti, odhlaste dítěti stravu nejpozději do 7,00 ranní. Pokud dítěti

          stravu z důvodu nepředpokládané nepřítomnosti (nejčastěji nemoci) nelze včas odhlásit, mohou si rodiče stravu

          vyzvednout a to v době od 11.15 hodin do 11.30 hodin. Nutností jsou vlastní přepravní nádoby.

          Tato možnost je pouze v první den nepřítomnosti, pak musí rodič stravu odhlásit.

          Pokud rodiče své dítě za stravy včas neodhlásí, jsou povinni stravu zaplatit.

 • Přihlášky a odhlášky provádějte ústně, nebo telefonicky do mateřské školy na telefon 499 441 280.
 • Veškeré informace o platbě poskytne účetní mateřské školy.

 

7. Úplata za předškolní vzdělávání

 • Je stanovena ředitelkou školy na období školního roku a zákonný zástupce je s její výší seznámen nejpozději do 30. června předcházejícího školního roku. V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu roku při přijetí dítěte.
 • Bezúplatně se poskytuje předškolní vzdělávání dětem v posledním ročníku mateřské školy a to nejvýše po dobu jednoho roku.
 • Omezení bezúplatnosti se netýká dětí se zdravotním postižením, platné od 1.9.2015.
 • Výši úplaty stanovuje ředitelka školy na základě zákona č.561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání a vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění.
 • Vnitřní předpis, kterým ředitelka školy stanovuje výši úplaty je zveřejněn na místě určeném pro informace rodičům.

 

8. Stížnosti, oznámení a podněty

 • K práci mateřské školy se podávají stížnosti, oznámení a podněty u ředitelky školy, která je v zákonné lhůtě vyřídí nebo postoupí nadřízeným orgánům.

 

9. Provoz a vnitřní režim mateřské školy

Je od 6:30 do 16:30 hodin. Děti se scházejí od 6:30 do 8:30 hodin, po té škola z bezpečnostních důvodů zamyká. Po předchozí domluvě lze dítě přivést v jinou dobu.

 • Provoz mateřské školy je celodenní. 
 • Zákonní zástupci při příchodu do MŠ osobně předají dítě učitelce ve třídě.
 • Po odchodu dítěte z MŠ po obědě si rodiče děti vyzvedávají v 12:15 hodin,

po odpolední svačině od 14:30 hodin, dále pak podle potřeby rodičů do 16:30 hodin.

 • Odchod dětí z mateřské školy v doprovodu jiných osob, než zákonných zástupců musí být výslovně uveden na zvláštním tiskopise a podepsaný zákonnými zástupci. Tiskopis, Zmocnění pro předávání dětí, je k vyzvednutí u ředitelky nebo vedoucí učitelky mateřské školy.
 • Nezletilým osobám, např. sourozencům bude dítě předáno pouze na základě písemného souhlasu rodičů.
 • V případě nevyzvednutí dítěte zákonným zástupcem nebo pověřenou osobou do konce provozní doby, pedagog telefonicky informuje zákonného zástupce a vyčká spolu s dítětem na jeho příchod.
 • Dohled nad dětmi může vykonávat provozní zaměstnanec, o výkonu dohledu je řádně poučen.
 • V případě adaptačního režimu dítěte je zákonný zástupce domluven o pobytu v MŠ s pedagogem.

 

10. Denní řád

Časy jsou orientační. Náplň dne je variabilní a přizpůsobuje se potřebám dětí.

 

6:30 – 8:00 hod. - ranní scházení

 

6:30 – 9:30 hod. - ranní hry, pohybové aktivity pracovní a výtvarné činnosti, rozvoj dovednosti, schopnosti, ranní kruh…

 

8:45 - 9:00 hod. - dopolední svačina, průběžně dle potřeb dětí

 

9:40 – 11:40 hod. - pobyt dětí venku; v době příznivého počasí se přesunují činnosti ven už po svačině

 

11:40 – 12:15 hod. - příprava na oběd, oběd

 

12:15 – 14:00 hod. - odpolední odpočinek

 

13:00 – 14:00 hod - nespavý režim, zájmové kroužky /výtvarných dovedností, dramatický/

 

14:00 – 14:30 hod. - odpolední svačina

 

14:30 – 16:30 hod - odpolední zájmové činnosti, pobyt venku, rozcházení dětí

 

11. Omezení nebo přerušení provozu mateřské školy

 • V měsíci červenci a srpnu je vždy pro všechny děti otevřena jedna mateřská škola.
 • Zákonní zástupci jsou vždy dva měsíce předem informováni o termínech zajištění provozu na jednotlivých mateřských školách - MŠ Tyršovy sady, Hasičská nebo A. Dvořáka. Rodiče v červnu nahlásí, v kterém termínu bude dítě mateřskou školu navštěvovat učitelkám ve třídě. Seznam dětí s informacemi a kontakty na rodiče je předán na MŠ, která provoz v daný termín zajišťuje.

 

12. Péče  o zdraví a bezpečnost dětí v mateřské škole

 • Za bezpečnost dětí v mateřské škole odpovídají v plné míře pedagogické pracovnice, a to od doby převzetí od jejich zákonného zástupce až do doby předání zástupci dítěte, nebo jím pověřené osobě.
 • V případě akutních infekčních stavů nepodáváme dětem žádné léky, jako jsou kapky proti kašli, dávkovací spray do nosu proti rýmě apod.

         Žádáme o maximální ohleduplnost ke zdravým dětem i k personálu školy.

 • Podávání léku dětem se zdravotním znevýhodněním je možné pouze na základě písemné dohody mezi zákonným zástupcem a ředitelkou školy.
 • K zajištění bezpečnosti při pobytu dětí mimo MŠ stanoví ředitelka dostatečný počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednu učitelku připadlo nejvýše 20 dětí.
 • V případě školního úrazu je pedagogická pracovnice povinna zajistit prvotní ošetření dítěte. V případě nutnosti i následného lékařského vyšetření či ošetření (rtg aj.). Rodiče jsou bezodkladně vyrozuměni.

          Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání  

          a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí.

 • Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal dětem při akcích konaných mimo školu, organizovaných školou a uskutečňovaných za dozoru pověřené odpovědné osoby. Jedná se zejména o úrazy dětí na vycházkách, výletech, zájezdech, exkurzích.
 • Školním úrazem není úraz, který se stane dětem na cestě do školy a zpět. Ani při cestě na místo, jež bylo určeno jako shromaždiště mimo areál školy při akcích konaných mimo školu.
 • Učitelky nesou odpovědnost za dodržování hygieny, přiměřené větrání, vhodné oblečení dětí ve třídě i venku.

          Dbají na dodržování pitného režimu dětí, přizpůsobují délku pobytu  

          venku daným klimatickým podmínkám (sluneční záření, mráz, vítr).  

          Pokud to podmínky nedovolují (inverze) ven s dětmi nevychází.

 • Mateřská škola zajišťuje výměnu lůžkovin 1x za 3 týdny, výměnu dětských ručníků 1x týdně, dle potřeby i častěji.
 • V celém objektu mateřské školy je zákaz kouření (budova i přilehlé prostory školní zahrady) a to v souvislosti se zákonem č. 379/2005 Sb.
 • Všem osobám je v prostorách mateřské školy zakázáno užívat návykové látky, ve škole s nimi manipulovat.
 • Škola je povinna oznámit orgánu sociálně - právní ochrany dětí městského úřadu skutečnosti, které nasvědčují tomu, že dítě je týráno, nebo zanedbáváno.
 • Mateřská škola má zpracovaný preventivní program k ochraně dětí před sociálně patologickými jevy, který je součástí ŠVP PV.
 • Mateřská škola spolupracuje s příslušnými školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC a praktickým lékařem pro děti a dorost).

 

13. Přijímací řízení

 • Ředitelka stanovuje po dohodě se zřizovatelem místo, termín (zpravidla v květnu) a dobu pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok a informuje veřejnost prostřednictvím plakátů na informačních tabulích v mateřské škole, na webových stránkách MŠ, v kabelové televizi a Zpravodaji města.
 • O zařazení dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy podle předem stanovených kritérií a po ukončení zápisu do 30 dnů informuje rodiče.
 • V případě, že počet zapsaných dětí překračuje počet dětí stanovených Vyhláškou č.14/2005 tj. 24 dětí ve třídě, požádá ředitelka zřizovatele o udělení výjimky navýšení počtu dětí, maximálně o 4 děti.
 • Výsledky přijímacího řízení jsou před vydáním rozhodnutí zveřejněny na webových stránkách mateřské školy a na budově mateřské školy Tyršovy sady Hostinné.
 • Do běžné třídy mateřské školy se zpravidla přijímají děti smyslově, tělesně a duševně zdravé, starší tří let.
 • O zařazení zdravotně postiženého dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka na základě žádosti zástupce dítěte, vyjádření pediatra, poradenského zařízení. Řídí se vyhláškou 73/2005 Sb.,§ 1, 2, 3, 6 a § 7 a 9).
 • Do mateřské školy lze přijmout dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo se může očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
 • Přednostně se přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem povinné školní docházky a s trvalým pobytem v Hostinném a podle veřejnosprávní smlouvy v Klášterské Lhotě a v Čermné.
 • O přijetí rozhodne ředitelka školy dle stanovených kritérií § 34 školského zákona a na základě správního řízení.
 • Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud není naplněna kapacita školy.

 

14. Ředitelka může ukončit předškolní vzdělávání

 • Ukončení předškolního vzdělávání z těchto důvodů:

a) pokud dítě nezvládne adaptační program mateřské školy

b) pokud doporučí v průběhu zkušebního pobytu lékař, nebo školské poradenské  

    zařízení

c) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání nebo

    úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný 

    termín úhrady

d) pokud zákonný zástupce neomluví dítě po dobu delší než 2 týdny, může ředitelka

    školy rozhodnout o ukončení docházky dítěte do této mateřské školy po předešlém 

    písemném vyrozumění zákonného zástupce.

 

15. Podmínky zacházení s majetkem školy

 • Děti jsou pedagogy a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy.
 • V případě poškozování bude tato záležitost projednána se zákonnými zástupci dítěte.
 • Školní zahrada a její vybavení slouží výlučně potřebám školy, rodičům není dovoleno je používat v době, kdy není na školní zahradě přítomna učitelka mateřské školy.

 

16. Posláním naší MŠ je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy

       na základě jejich možností, zájmů a potřeb.

 

 

 

V Hostinném 3.8.2016                   ………………..………………………………

                                                                    Mgr.Vladimíra Svobodová

                                                                      ředitelka mateřské školy