Jdi na obsah Jdi na menu

Práva a povinnosti

5. 7. 2016

PRÁVA A POVINNOSTI

 1. Děti se přijímají do MŠ od 6.30 do 8.00 hodin. Pokud se rodiče domluví s pí. učitelkou, lze dítě přivádět dle potřeby rodiny. V 8.15 hodin se MŠ uzamyká. Zvonek je na vstupních dveřích, po zazvonění a ohlášení budete vpuštěni do MŠ.
 2. Rodič nebo jejich zástupce předá dítě pí. učitelce ve třídě!
 3. Dítě vyzvedávají rodiče nebo jimi pověřené osoby. Písemné pověření je rodiči potvrzeno a uloženo ve třídě, kterou dítě navštěvuje. Bez zmocnění učitelka dítě nikomu nepředá!
 4. Do MŠ patří dítě pouze zdravé. Učitelky mají právo nepřijmout dítě se známkami nemoci v zájmu zdraví ostatních dětí!
 5. Pokud se v rodině vyskytne infekční onemocnění, rodiče jsou povinni toto neprodleně ohlásit v MŠ.
 6. Všechny změny v osobních datech dítěte, změny v telefonních číslech, změnu zdravotní pojišťovny prosím nahlaste třídním učitelkám.
 7. Rodiče jsou povinni oznámit v MŠ předem známou nepřítomnost dítěte. Pokud není předem známá, musí tak učinit do 7. hodiny ranní. Opětovný nástup dítěte po nemoci nahlásit den předem, nebo do 7. hodiny ranní.
 8. Rodiče jsou povinni včas zaplatit stravné a úplatu za předškolní vzdělávání.
 9. Rodiče mají právo kdykoliv přijít do MŠ a zúčastnit se po dohodě s třídními učitelkami výchovně vzdělávacích aktivit.
 10. Rodiče mají právo být dostatečně a včas informováni o dění v MŠ a mohou se ho aktivně zúčastnit.
 11. Rodiče mají právo na konzultaci s třídní učitelkou nebo ředitelkou, a to po předchozí domluvě.
 12. Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do MŠ po písemném upozornění zástupce dítěte tehdy:
  • když dítě nedochází do MŠ jeden měsíc bez omluvy;
  • když zástupce dítěte narušuje opakovaně provoz MŠ a jednání s ním je bezúspěšné;
  • když zákonný zástupce dítěte neuhradí včas úplatu za předškolní vzdělávání a stravné;
  • když je to vhodné na základě vyjádření odborníků v průběhu zkušební doby;
 13. Pedagogická pracovnice odpovídá za dítě od doby převzetí od rodiče do doby převzetí dítěte rodiči nebo jejich zástupci.