Jdi na obsah Jdi na menu

Školka pro všechny

5. 7. 2016

Mateřská škola je rozdělena na dvě části. V pravé části budovy se nachází smíšené oddělení pro děti 3 – 6 leté, v levé části je třída rozdělena na 2 speciální oddělení pro děti různého věku. Speciální třídy jsou určeny dětem s odloženou školní docházkou, s narušenou komunikační schopností ale i dětem, jejichž postižení je dále kombinováno jinou vadou (mentální retardací, tělesným či smyslovým postižením nebo poruchou komunikace). Dětem je poskytována individuální péče, která je realizována v učebně či logopedické místnosti. Pro všechny děti s řečovými problémy je zajištěna individuální logopedická péče.

  • K 1.9.2016 je v MŠ zapsáno 56 dětí a rozděleny jsou takto:

  • v heterogenní třídě Koťátka je 28 dětí,

  • ve speciální heterogenní třídě Ptáčkové je 14 dětí

  • ve speciální heterogenní třídě Medvídkové je 14 dětí

Věkově smíšené třídy umožňují dětem vykonávat činnosti podle jejich schopností, bez ohledu na jejich věk. Našim nejmenším zajišťujeme dostatečné množství pohybu, s možností využití široké nabídky sportovního nářadí a náčiní. Dobu spánku přizpůsobujeme individuálním potřebám každého dítěte.

Cílem veškerého výchovně vzdělávacího působení je rozvinout u každého dítěte individuálně takové vlastnosti a schopnosti, které mu umožní co nejširší uplatnění ve společnosti. Stěžejním cílem našeho programu je, abychom naučili děti základům zdravého životního stylu, úctě ke zdraví a praktickým dovednostem chránícím zdraví. Dětem jsme vytvořili podnětné a estetické prostředí se spoustou nejnovějších hraček a didaktických pomůcek, které podporují jejich všestranný rozvoj.

Mateřská škola je prostorem pro získávání nových zkušeností v kolektivu ostatních dětí, místem, kde se dítě postupně stává samostatnějším a méně závislým na rodičích. Nabízíme dětem možnost vlastní realizace v nejrůznějších oblastech prostřednictvím hry a hravých činností a to jak formou kolektivní, tak skupinovou a individuální.

Velký důraz je zde kladen na posilování takových schopností dětí, které jsou pro jejich další samostatný život nezbytné. Věnujeme se rozvoji specifických oblastí jako je rozvoj sebeobsluhy, prostorové orientace, smyslového vnímání, oblast zrakové, sluchové stimulace a individuální logopedické péče, orofaciální cvičení, myofunkční terapie.

Velký důraz klademe na kvalitu mezilidských vztahů – důvěra, úcta a spolupráce, což zpětně ovlivňuje chování dětí i rodičů. Pečujeme o zdravou výživu dětí, která výrazně ovlivňuje tělesnou a duševní pohodu. Do jídelníčku zařazujeme pestrou a vyváženou stravu s dostatkem ovoce, zeleniny, libového masa, ryb, luštěnin a obilovin.

Pravidelně vydáváme školní časopis „Novinky pro Vaše rodinky“, ve kterém informujeme rodiče o dění v MŠ. Hledáme nové sponzory a dárce, všem, které máme, děkujeme. Nedílnou součástí programu dětí v mateřské škole jsou návštěvy divadelních představení a koncertů, rekondiční jízda na koni, canisterapie, vycházky a výlety do okolí.